សូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពកាលពីឆ្នាំមុន!

GATSBY CREATIVE AWARDS គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃច្នៃប្រឌិតដែលបង្កើតឡើងដោយសិស្សនិស្សិត នៅអាសុី ជំនាន់ថ្មីនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យរបស់យុវជន ចាប់ផ្តើមពីទីនេះ

INFORMATION

  JUDGE of 14th FINAL

  VOICE of 13th FINALIST

  ART

  DANCE

  MUSIC

  PHOTO

  SCHEDULE

  កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្សថ្ងៃច័ន្ទទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 ដល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 2019
  ការជ្រើសរើសបឋមលើកទី១ (ជម្រើសរើសដោយគណ:កម្មធិការប្រកួត) ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 (សុក្រ) – ខែវិច្ឆិកា 15, 2019 (សុក្រ)
  ការបជ្រើសរើសលើកទី២ (តាមរយ:ការVote នៅលើ WEBSITE) ថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 (សុក្រ) – ថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 (សុក្រ)
  សំរេចជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 (សុក្រ)
  វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ GATSBY CREATIVE AWARDS ទី 14 @ TOKYOថ្ងៃទី 29 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 (ថ្ងៃសៅរ៍)