【សំខាន់】សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ឈប់រៀបចំប្រារពដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា

ដោយពិនិត្យឃើញស្ថានភាពរីករាលដាលនៃការឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគកូរ៉ូណា ដែលពិភពលោកកំពុងតែមានស្ថានការធ្ងន់ធ្ងរទៅ, យើងខ្ញុំបានសម្រេចបញ្ឈប់ការរៀបចំប្រារពកម្មវិធី「GATSBY CREATIVE AWARDS 14th FINAL」ដែលបានគ្រោងរៀបចំប្រារពនាថ្ងៃសៅរ៍ ទី29 ខែ2 ឆ្នាំ2020។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសអស់ពីចិត្ត ដែលខកខានមិនអាចឆ្លើយតបចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួត និងអ្នកទាំងឡាយដែលបានទន្ទឹងរង់ចាំព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងយោគយល់អធ្យាស្រ័យចំពោះការសម្រេចបញ្ឈប់រៀបចំប្រារពនេះ ដោយគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកជាចំបង។

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី10 ខែ2 ឆ្នាំ2020
ការិយាល័យរដ្ឋបាល GATSBY CREATIVE AWARDS
ទាក់ទងយើងខ្ញុំនៅទីនេះ