POST

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหมวด DANCE / MUSIC / PHOTO

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหมวด DANCE / MUSIC / PHOTO
วันที่รับสมัคร: 15 ตุลาคม 2018 (วันจันทร์) – 9 ธันวาคม 2018(วันอาทิตย์)

*สำหรับตารางเวลาของการตัดสินรอบที่ 1, การตัดสินรอบที่ 2 และการคัดเลือกผลงาน กรุณาตรวจสอบทางเว็บไซต์