RESULT

art

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในหมวด ART เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้าย GATSBY CREATIVE AWARDS ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019

จากนักเรียนที่ได้เข้ารอบสู่การตัดสินครั้งที่ 2 ทั้งหมด เราจะประกาศชื่อผู้เข้าประกวด 3 ท่านที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดของแต่ละพื้นที่

■ หัวข้อการตัดสิน
(1) จำนวนคะแนนที่ได้รับในการลงคะแนนออนไลน์
(2) คะแนนที่ได้รับจากสำนักงาน GATSBY CREATIVE AWARDS ตามทักษะที่ได้แสดงในผลงาน
(3) คะแนนที่ได้รับจาก GATSBY สำหรับความคิดสร้างสรรค์
คะแนนเต็มจากข้อ (1) ถึง (3) จะคิดรวมกันเป็น 30 คะแนน

คะแนนเต็มจากข้อ (1) ถึง (3) จะคิดรวมกันเป็น 30 คะแนน
เลือก 1 ทีมจากแต่ละ Area ซึ่งได้แก่ Area A (ญี่ปุ่น เกาหลี), Area B (จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มองโกเลีย), Area C (อินเดีย ไทย กัมพูชา), Area D (มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย) และเลือกอีก 1 ทีมจาก 12 ประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวในเอเชีย ในฐานะ GATSBY SPECIAL PICK UP เพื่อเข้าสู่รอบ “GATSBY CREATIVE AWARDS FINAL 13th” ในวันที่ 2 มีนาคม 2019 (วันเสาร์)
*สำหรับ Area D เนื่องจากมีผลงานซึ่งทำผิดกฎข้อบังคับ เราจึงจะประกาศเพียงแค่ 2 ผลงานเท่านั้น

ในแต่ละหัวข้อ เราจะประเมินให้อันดับที่ 1 ได้ 10 คะแนน อันดับที่ 2 ได้ 5 คะแนน และอันดับที่ 3 ได้ 3 คะแนน

ผู้ที่มีเครื่องหมาย แสดงอยู่จำนวน 5 ท่าน คือ ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายซึ่งจะผ่านเข้าไปสู่รอบ FINAL
... ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากแต่ละพื้นที่
... ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายซึ่งได้รับการคัดเลือกในฐานะ GATSBY SPECIAL PICK UP

Score sheet
ART category

THE FINALISTS!!

Amit Rana

Mao Joseph

程島 萌々那

韓菲

Nathalie Khoo Jun Yee