DANCE

ผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 14 เป็นคนพวกนี้! ! !

Congratulation!!!

THEME  มาสร้างสรรค์ผลงานการเต้นด้วยธีมที่เจ๋ง น่าสนใจและน่าประทับใจ